پرسش و پاسخ های مربوط به زود خوابیدن

تعداد: 1
پرسش: نماز شب

کد: 1890گروه: احکام
اگر شبها براي نماز شب بلند شويم ، روز دچار كسالت مي‏شويم و مسائل تحصيلي ما لطمه مي‏بيند؟! برنامه‏هاي خود را چگونه تنظيم كنيم تا هم نماز شب بخوانيم و هم از درس نمانيم؟

هوالعلیم

باید شب زودتر بخوابید تا بتوانیداز فرصت ها استفاده کنید . بزرگان طی مسیر را با همین شرائط و حتی سخت تر به انجام رساندند.