پرسش و پاسخ های مربوط به تقدم زن بر مرد

تعداد: 2
پرسش: حکم جلو ایستادن زن نسبت به مرد در نماز

کد: 1767گروه: احکام
اگر به هنگام مسافرت در راه که نماز همه مسافران شکسته است ونماز به صورت فرادا باشد و خانمی مقدم بر آقا ایستاده باشد حکم نماز خانم وآقا چیست ؟ آیا نماز آنها درست است

هوالعلیم

زن اگر پس از اقامه ی نماز مرد جلو بایستد نمازش باطل است.

پرسش: حکم تقدم و تاخر میان زنان و مردان در نماز

کد: 1766گروه: احکام
سلام عليكم
عالم بزرگوار آيا عدم بطلان نماز به دليل تقدم و تاخر مكان ايستادن زنان و مردان صرفا متعلق به مكه مكرمه "بيت ا.." است؟ مثلا اگر در منزل زن و شوهر در يك رديف قرار بگيرند نمازشان باطل است؟و من ال..توفيق

هوالعلیم

فقط اختصاص به مکه دارد.