پرسش و پاسخ های مربوط به استخر

تعداد: 1
پرسش: اقامه نماز در استخر

کد: 1740گروه: احکام
سلام عليكم، در وقت ظهر در استخر عده اي موقع نماز ظهر با پوشش مايو به نماز مي پردازند و عده اي مشغول شنا هستند. آيا اولويت با نماز است؟

هوالعلیم

آری با نماز است، امّا بهتر است پوشش خود را تغییر دهند.