پرسش و پاسخ های مربوط به تقطیع سوره

تعداد: 1
پرسش: نحوه تقطیع سوره در نماز شب

کد: 1889گروه: احکام
اینکه فرمودید در نماز شب یک سوره به یازده قسمت تقسیم شود ،میشود از ابتدای قرآن شروع کرد و هرشب تعدادی از آیات در نمازشب تقسیم شود؟

هوالعلیم

هر سوره ای که خود مایل بودید.