پرسش و پاسخ های مربوط به دعای طلب فرزند

تعداد: 1
پرسش: دعای طلب فرزند

کد: 1944گروه: اجتماعی
من و همسرم هیچ مشکلی نداریم اما بچه دار نشدیم لطفا دعا فرمایید. آیا ذکر یا دعای خاصی در این زمینه هست؟

هو العالم


با توکل بر خدای متعال آنچه خیر و مصلحت اوست را برای خود اختیار نمائید
.