موضوعات مرتبط

ملک الموت

پرسش و پاسخ های مربوط به ملائکه

تعداد: 1
پرسش: فطرس ملک و تمثل ملائکه به شکل انسان

کد: 2070گروه: شبهات وپاسخ‌ها
سلام در سؤالات ديدم شما صحت قضيه فطرس ملك را تاييد فرموده بوديد. همه مي دانيم كه ملائكه موجودات مجرّد هستند! بال و پر و... صرفا تعبيرات معقول به محسوس هستند و مشاهده آنها هم طبق بحث تمثل است لذا به اين نحوه متعارف كه در نقل ها آمده اين داستان از لحاظ عقلي و شهودي معنا ندارد .
هوالعلیم
تمثّل ملائکه بصورت انسان و غیر انسان امری است ممکن چنانکه مردم در زمان رسول خدا چه بسا جبرائیل را بصورت یک فرد معروف مشاهده می کردند. اشکالی ندارد.