پرسش و پاسخ های مربوط به احترام به سادات

تعداد: 1
پرسش: احترام به سادات

کد: 2023گروه: تربیتی
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم و رحمة اللَه و برکاته
احترام به سادات چگونه است و شامل چه چیزهایی می شود؟
2.بنده همسر و فرزندم سید می باشندوظیفه ی بنده در مقابل هر کدام چیست؟
هوالعلیم
1ـ احترام یک مسئلهی عرفی است.
2ـ رعایت حقوق و تربیت صحیح.