پرسش و پاسخ های مربوط به آش پشت پا

تعداد: 1
پرسش: اش پشت پا

کد: 1968گروه: اجتماعی
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
الف)آش پشت پا درست کردن که مرسوم است آیا صحیح می باشد؟ب) اگر کسی آورد ما چه عکس العملی نشان دهیم؟(تذکر دادن و خوردن یا نخوردن یا تذکر ندادن یا...؟)
شکرا جزیلا.

هو العلیم

1ـ اشکال ندارد.