پرسش و پاسخ های مربوط به مبله کردن مسجد

تعداد: 1
پرسش: وقف مبل برای مسجد

کد: 1942گروه: احکام
با سلام فردی 60 عدد مبل برای مسجد شهر ما وقف کرده است که دور تا دور مسجد را پوشانده است. آیا این وقف درست است؟
حکم مبله کردن مسجد چیست؟ وظیفه ما در قبال این کار چیست؟ چون وقتی عده ای با این کار مخالفت کردند هیئت امناء مسجد در جواب، نامۀ تأیید این کار با امضای رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان را به دیوار نصب کردند.

هوالعلیم


خیر درست نیست و باید مبل ها را برداشت و آنها را فروخت و صرف سایر مخارج مسجد کرد.