پرسش و پاسخ های مربوط به نماز تراویح

تعداد: 2
پرسش: نماز تراویح

کد: 1869گروه: احکام
در ايام ماه رمضان زني كه عذر شرعي دارد نماز هاي تراويح را بايد قضا كند كه تا پايان ماه هزار ركعت كامل شود؟

هو العالم

بلی قضا کند

پرسش: کیفیت قرائت نماز تراویح

کد: 1822گروه: احکام
سلام عليكم نماز تراويح چند ركعت است؟چگونه و در چه زمان خوانده ميشود؟ آيا خواندن آن تاكيد شده است؟ آيا حضرت والد نيز آنرا بجا مي آوردند؟

هوالعلیم

در شبهای ماه مبارک رمضان است.
نوافل (نماز) شبهای ماه رمضان را نماز تراویح گویند که در کل ماه رمضان هزار رکعت می باشد و بر آن تأکید شده و به این نحوه خوانده می شود.
از شب اول تا شب بیستم هر شب 20 رکعت ( که مجموعا 400 رکعت می شود).
دهۀ سوم هر شب 30 رکعت ( که مجموعا 300 رکعت می شود).
و در شبهای قدر هر شب 100 رکعت ( که مجموعا 300 رکعت می شود).
در مجموع 1000 رکعت می باشد.
کیفیّت خواندن در بیست شب اوّل:
هشت رکعت بین نماز مغرب و عشاء و دوازده رکعت پس از عشاء.
و در دهۀ سوّم هشت رکعت بین مغرب و عشاء و بیست و دو رکعت پس از عشاء.