پرسش و پاسخ های مربوط به قضای نوافل

تعداد: 1
پرسش: قضاء نوافل

کد: 1811گروه: احکام
آیا نوافل بجز نماز شب را هم می توان قضا کرد؟

هوالعلیم

بلی