پرسش و پاسخ های مربوط به اهدای عضو

تعداد: 1
پرسش: اهدای عضو بدن

کد: 967گروه: احکام
سلام علیکم
احتراما مستدعی است نظر حضرتعالی در مورد 4سؤال ذیل:
1 اهداکردن عضوی از بدن شخصی که در قید حیات است به فردی که حیاتش به این عضو اهدائی بسته است چه به صورت رایگان یادر مقابل وجه.
2 وصیت کردن به اینکه بعداز مرگ من اعضای بدنم را به افراد نیازمند اهدا یا بفروشید ایا این وصیت جائز است
3 حکم شرعی مبالغی که خود انسان یا وصیش در قبال فروش اعضاء بدن بدست میاورد چیست
4 اگر عضوی که مدتی در بدن فردی بوده و بعد به فرد دیگری پیوند زده شده دچار خیر یا شری و گناه یا ثوابی در نفس قبلی بوده در این نفس جدید چه اثرات وضعی خواهد داشت

هوالعلیم

1 حرام است.

2
به این سؤال قبلا پاسخ داده شده است
،مجملاً اینکه در این مورد وصیت نافذ نیست.

3 اگر اعطاء عضو حرام باشد مبلغ نیز حرام خواهد بود. و اما در مورد متوفّی بر فرض جواز اشکالی ندارد.

3 در هر صورت وجود عضوی در بدن انسان متأثر به آثار خیر و شرّ خواهد شد.ولی مسألۀ تاثیرگذاری در اینجا به نحوی که موجب تبدّل و تحوّل آن فرد گردد منتفی است.