پرسش و پاسخ های مربوط به اجتماع مثلین

تعداد: 1
پرسش: اجتماع مثلین

کد: 2179گروه: حکمت وفلسفه
بسم اللَه الرّحمن الرّحیم
با سلام الف. منظور از «اجتماع مثلین» چیست؟
ب. به چه دلیل گفته شده که محال است؟
ج. آیا این امتناع شرایطی هم دارد (توضیح: ظاهراً مرحوم محمّد تقی آملی در تعقلیقات‏شان بر شرح منظومه سبزواری اشاره کرده‏اند که اجتماع مثلین همواره محال نیست، بلکه شرایطی دارد)؟
هوالعلیم
مثل در اصطلاح فلسفی به دو شیئ گفته می شود که از هر جهت حتّی عروض عوارض و لوازم مانند هم باشند و این مسئله با شبیهین و نظیرین متفاوت است و اگر چنین باشد دیگر با وجود یک شیئ تصوّر عین او محال خواهد بود.