پرسش و پاسخ های مربوط به استعاذه

تعداد: 1
پرسش: حقیقت استعاذه و مقام توحید فعلی

کد: 2190گروه: حکمت وفلسفه
حقیقت استعاذه و مقام توحید فعلی حق یعنی چه ؟
هوالعلیم
استعاذه به معنای پناه بردن و ملتجیء شدن است چنانچه در آیه می فرماید : فأستعذ باللَه یعنی در نیّات و افکار و گفتار و کردار از خداوند بخواه که آنها را آمیخته با وساوس نفس نکند و فقط نفس فعل او را در ما متحقّق کند که همان فعل حقّ است و توحید فعلی به معنای وحدت فعلی همۀ افعال و اعمال است چه انسان و چه غیر انسان .