پرسش و پاسخ های مربوط به نافله روز جمعه

تعداد: 1
پرسش: نافله روز جمعه

کد: 1835گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم نافله یومیه در روز جمعه چگونه است ؟

هوالعلیم

پاسخ بارها داده شده است.