پرسش و پاسخ های مربوط به وقت نماز ظهر

تعداد: 3
پرسش: وقت نماز

کد: 1859گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم زمان دقیق نماز ظهر و عصر و نافله آنها چه وقت است و بهتر است چگونه عمل شود ؟

هوالعلیم

پاسخ بارها داده شده است.

پرسش: اوقات نماز و افطار روزه

کد: 1745گروه: احکام
با سلام .
1 موقع نماز ظهر اول اذان است یا باید بگذاریم اذان تمام شود؟
2 موقع اذان صبح دقیقاً چه موقع است؟
3 برای خوردن افطاری باید بگذاریم اذان تمام شود یا موقع اللَه اکبر افطارمان را باز کنیم.

هوالعلیم

1
اوّل اذان
2
وقتی که فجر صادق طلوع کند.
3
اوّل شروع اذان نیز می توان افطار کرد.

پرسش: اوقات نماز

کد: 1744گروه: احکام
سلام علیکم
فاصله نماز ظهر تا عصر ومغرب وعشا چند ساعت است؟
خوردن گوشت برای سالک هر چهل روز است یا اصلا نخورد؟

هو العلیم

1ـ به قدر دو برابر شاخص از اول وقت برای نماز ظهر و عصر و پنهان شدن قرمزی در طرف مغرب برای نماز عشاء.
2ـ گوشت هفته ای دوبار اشکال ندارد.