پرسش و پاسخ های مربوط به معرفت حیوانات

تعداد: 1
پرسش: کیفیت معرفت حیوانات

کد: 2081گروه: اعتقادات
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیم با توجه به اینکه اسب امام حسین علیه السلام در روز عاشورا بعد از شهادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام صورت خود را به خون حضرت خضاب کرد سپس به سمت خیمه ها آمد و اهل بیت هر کدام به زبان خود با این حیوان صبحت کردند سپس حیوان به پشت خیمه ها رفت آنقدر سر خود را به زمین کوبید تا جان داد.
سؤال بنده اینست که چطور این اسب به این معرفت رسیده ولی اسبهای دیگر حاضر شدند بعد از اینکه پیکر حضرت روی زمین بود به روی حضرت بتازند؟
اگر حیوانات عقل و شعور ندارند چرا باید یک سری به این معرفت برسند ولی یک سری نرسند؟
آیا حیوانات چون ارده ندارند مطیع مشیت الهی هستند؟
آیا حیوانات مانند اجنه دارای دو گروه هستند؟
ممنونم وقت گرامیتان را برای پاسخ به این سؤالات گذاشته اید تشکر خدا قوت

هوالعلیم

در این مورد خود اراده امام علیه السّلام دخیل بوده است بدین معنی که گرچه حیوانات امام را می شناسند ولی خود امام نمی گذارد که آنها برخلاف جریان ظاهر عمل نمایند.