پرسش و پاسخ های مربوط به وکالت

تعداد: 1
پرسش: وکالت حق الناس

کد: 1943گروه: احکام
1 با توجه به اینکه من دانشجوی حقوق میباشم و برخی از قوانین ما غیر اسلامی هستند اگر من وکیل بشوم و برای اعمال آنها تلاش کنم یا آنها را اعمال کنم، یا علم دارم که موکل من گناهکار است اما من بی گناهی اش را ثابت کنم، آیا من گناه میکنم؟ و آیا اگر بخواهم وارد عرفان و سیرو سلوک بشوم این امر برایم مشکلی ایجاد نمیکند؟
2 از شاگردان سید هاشم حداد چه تعداد در قید حیات هستند اگر امکانش هست نام آنها را بگوئید؟ شنیدم آقای حداد مدتی خودشان را گم کرده بودند! آیا این امر برای تمام اهل سلوک اتفاق میفتد؟
3 من حق الناسهای زیادی گردنم است البته از نوع غیر مالی و رویم نمیشود بروم و حلالیت بگیرم و یا دسترسی ندارم اگر امکانش هست راهنماییم کنید.

هوالعلیم


1 قطعا شما فعل حرام مرتکب خواهید شد.
2 هستند عدّه ای که مرحوم حدّاد را ادراک کرده باشند.
3 باید به وسیله ای رضایت افراد جلب شود.