پرسش و پاسخ های مربوط به سجده استراحت

تعداد: 1
پرسش: حکم نشستن بین دو سجده و اذان گفتن

کد: 1772گروه: احکام
با سلام. 1 آیا بین دو سجده نماز حتما باید کاملا بنشینیم و بعد به سجده دوم برویم یا صرف برداشتن سر از مهر کافی است؟ 2 آیا شنیدن اذان از شخص دیگر و یا از رادیو کافی است یا اینکه خودمان هم باید اذان بگوییم؟

هوالعلیم


1
باید کاملاً بنشینیم.
2
باید خود اذان بگوئیم.