پرسش و پاسخ های مربوط به غیر معمم

تعداد: 1
پرسش: نماز جماعت به امامت غیر معمم

کد: 1880گروه: احکام
اخيراً در بعضي از مساجد، نماز جماعت به امامت غير روحاني تشكيل مي‌شود و مأمومين به ايشان اقتدا مي‌نمايند. بفرماييد آيا اين كار از نظر شرع مقدّس جايز است؟
هوالعلیم
نباید اقتداء کرد.