پرسش و پاسخ های مربوط به مقام اولیاء

تعداد: 1
پرسش: مقام و رتبه علامه طباطبایی

کد: 2111گروه: اخلاق وعرفان
می خواستم بدانم نظر علامه طهرانی درباره حضرات آیات محمدحسن ومحمدحسین طباطبایی چه بوده مخصوصا اینکه آیا علامه طباطبایی بالاتر بوده اند یا برادر ایشان؟

هوالعلیم

تعیین مراتب تجرد و کمال اولیای الهی نفعی برای ما ندارد و این بنده مطلبی از مرحوم والد قدس سره نشنیدم.