پرسش و پاسخ های مربوط به ماهواره

تعداد: 1
پرسش: دجال در اخر الزمان

کد: 2039گروه: اعتقادات
سلام .بعضی میگویند دجال اخرالزمان مردی است که شش ماه حکومت میکند که ادعاهایی دارد وبعضی میگویند ماهواره است وقول بعضیها امریکا است .میشه شما دراین باره توضیحی دهید. اقا خواهشی داشتم برای ما دعا کنید
هوالعلیم
دجّال ظاهرا فرد خارجی است و اینها همه توجیه بدون دلیل است.