پرسش و پاسخ های مربوط به ظهور صغری

تعداد: 1
پرسش: ظهور صغری

کد: 2062گروه: اعتقادات
لطفا درباره این مطلب(ظهور صغری) توضیح بفرمایید؟
هوالعلیم
ظهور صغری هیچ مستندی ندارد.