پرسش و پاسخ های مربوط به نماز نشسته

تعداد: 2
پرسش: نماز میت

کد: 1915گروه: احکام
آیا نماز نشتسه خواندن برای میت اشکال دارد؟ آیا تسبیحات هم؟

 هوالعلیم

باید ایستاده خوانده شود و تسبیحات ندارد.

پرسش: نماز شب

کد: 1892گروه: احکام
سلام علیکم، نماز شب مستحب ، نشسته دو رکعت، یک رکعت محسوب میشود؟

هوالعلیم


بلی