پرسش و پاسخ های مربوط به حجیت قطع

تعداد: 1
پرسش: حجیت قطع

کد: 2206گروه: فقه، اصول فقه
بسم اللَه الرحمن الرحیم
با عرض سلام خدمت حضرت سیدنا الاستاد اگر کسی از غیر مقدّمات صحیح و معتبر نزد شرع و عقل ، قطع به امری نمود و بر طبق آن عمل کرد آیا نزد شارع مقدس مأجور است ؟ مثلا کسی بر همین اساس قطع پیدا کرد که حکم خلیفه حکم خداست و لذا به دستور عمر بن خطاب لع حضرت زهرا سلام اللَه علیها را کشت آیا چون بر اساس قطع عمل کرده است ماجور است؟
و السلام علیکم و رحمة اللَه و برکاته
هوالعلیم
قطع برای انسان حجّت است گر چه مخالف حکم واقع باشد! آری برای وصول به قطع و یقین باید مقدّمات را بر اساس برهان و دلیل شرع ترتیب داد نه از پیش خود و بر اساس ظنّ و تخمین!