پرسش و پاسخ های مربوط به القاب وعناوین

تعداد: 1
پرسش: القاب و عناوین اسامی و مذهبی و انتصاب به اشخاص

کد: 1974گروه: اجتماعی
سلام.
این روزها می شنویم که آفتاب عالم تاب اسلام و طلوع آن در 22 اردیبهشت از کردستان ، یا یگانه مولای عالم تشیع ! ، و مالک اشتر زمانه و ندای علی بن ابیطاب و ...
آیا این موارد مصادیق پیاده سازی و ترویج اسلام است ؟

هوالعلیم

بنده اطلاعی ندارم .