پرسش و پاسخ های مربوط به دیدن میت در خواب

تعداد: 1
پرسش: در خواب دیدن میت

کد: 2247گروه: متفرقه
ممنون می شوم نظر دهید! بنده با برادر بزرگتر خود بر سر زمین شراکتی بحث و اختلاف داشتم و مدتی بود با هم قهر بودیم و حرف نمی زدیم یک شب در خواب دیدیم بمن میگوید بیا آشتی کنیم و با من حرف می زد هر چند من اعتنایی به او نمیکردم ... فردای آن شب که خوابش را دیدم بمن خبر دادند برادرم دیشب در خواب دچار گاز گرفتگی شده و فوت کرده ! خواستم بدانم تعبیر خاصی دارد ؟
هوالعلیم
شما باید برای شادی روح ایشان دعا کنید و در دل خود کینه و نقار را از بین ببرید.