پرسش و پاسخ های مربوط به سقط جنین

تعداد: 1
پرسش: استناد به مصلحت در برخی احکام و سقط جنین

کد: 2208گروه: فقه، اصول فقه
با سلام
آیا در فقه شیعه میتوان برای برخی مسائل مستحدثه مانند مشکلات مربوط به پیوند اعضا و یا توجیه سقط جنین هایی که از طریق زنای به عنف باردار می شوند به عنوان مصلحت تمسک جست یا خیر؟ سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف با استناد به مصلحت کودک و مادر آن مجاز است؟ راه حل دین اسلام نسبت به این قبیل مسائل چیست؟ با تشکر التماس دعا
هوالعلیم
برای جمیع مسائل جه مستحدثه و چه غیر مستحدثه و چه غیر آن از ناحیه پروردگار حکم شرعی وجود دارد اما نکته در تشخیص مصداق دقیق مورد است و چنانچه در موضوع از جهات مختلف ارزیابی صحیح انجام پذیرفت، قطعا حکم منطبق بر آن نیز وجود خواهد داشت چنانچه در مثال ذکر شده این چنین است.