پرسش و پاسخ های مربوط به تقوی

تعداد: 1
پرسش: معنای اهل التقوی

کد: 2098گروه: حدیث ودعاء
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم اینکه در دعاها خداوند را به اهل التقوی خطاب میکنیم، اهل التقوی در مورد خداوند به چه معناست؟با تشکر فراوان.
هوالعلیم
تقوی به معنای طهارت و پاکی است.