پرسش و پاسخ های مربوط به خانه حضرت زهرا

تعداد: 1
پرسش: حضرت سلمان با اذن وارد منزل حضرت زهرا علیها السلام می شدند

کد: 2035گروه: تاریخ
هو الحق سلام علیکم، می خواستم بدانم چرا حضرت سلمان بدون اذن وارد منزل حضرت زهرا علیها سلام می شدند؟
هوالعلیم
این مسأله صحیح نیست. اذن ورود شرط اول و اساسی ارتباط با افراد است،حتی رسول خدا نیز هر وقت به منزل دخترشان تشریف می آوردند با اطلاع و اجازۀ ورود بوده است.بله در مورد جناب سلمان اینطور گفته اند که هر وقت مایل بود می توانست به منزل حضرت فاطمه سلام اللَه علیها مشرّف گردد.