پرسش و پاسخ های مربوط به شکل گیری نطفه

تعداد: 1
پرسش: تاثیر قمردر عقرب در شکل گیری نطفه

کد: 2007گروه: متفرقه
باسلام
آيا در زمان مقاربت با هدف بچه دار شدن بايد به زمان قمر در عقرب توجه نمود؟ يا نيازي به التفات به اين امر در آن زمان خاص نيست؟ تاثير اين امر روي جنين چيست؟

هوالعلیم

بهتر است در این زمان نباشد.