پرسش و پاسخ های مربوط به وصی ظاهر

تعداد: 1
پرسش: علامه طهرانی وصی حضرت اقای حاج سید هاشم حداد

کد: 2063گروه: اخلاق وعرفان
باعرض سلام
آیا مرحوم حضرت علامه طهرانی (ره) در زمان حیاتشان در مورد نشر دستخط مرحوم حضرت حداد(ره) مبنی بر اجازه دستگیری ایشان رضایت داشتند که بعد از فوتشان این دستخط در ابتدا کتاب آیت نور چاپ گردیده است؟

هوالعلیم

این نوشته در زمان حیات ایشان بین کثیری از افراد معروف و مشهور بوده است و اتفاقاً بنظر حقیر می بایست این نوشته منتشر گردد تا همگان بدانند که وصی اولیای خدا تراشیدنی نیست و من درآوردی نمی باشد؛ باید دستخطّ داشته باشد چنانچه خود ایشان در روح مجرد توضیح داده اند امّا متأسفانه پس از فوت ایشان طور دیگری عمل شد.