پرسش و پاسخ های مربوط به میزان فهم وادراک

تعداد: 1
پرسش: حدود تبیین مبانی علامه طهرانی نسبت اشخاص

کد: 1947گروه: اجتماعی
بسم اللَه الرحمن الرحیم
باعرض سلام آیا تمام مکتوبات مرحوم علامه رضوان اللَه تعالی علیه رامی توان بدون داشتن آگاهی های کافی و تحصیلات لازمه و فقط صرف خواندن کتب علامه و با درک نسبی شخصی از آن برای دیگران نقل کرد،و آیا نقل نکردن آنها برای فرد مسئولیت می آورد.لطفا دراین زمینه ودر این که چه مطالبی از کتب علامه را میتوان برای عوام مردم نقل کرد و در این صورت این شخص چه ویژگیهایی(و آمادگیهایی) باید داشته باشد.لطفا راهنمایی های لازم را برای ما ذکر نمایید.

هو العلیم

طبیعی است که مؤلف وقتی کتابی را منتشر می کند بدین معنی است که مطالب مندرج در آن برای عموم افراد نسبت به شرائط خاص آنها و میزان مرتبه علمی و ادراک آنها خواهد بود. و این به غیر از مؤلفاتی است که جنبه سرّی و خصوصی دارد . بنابر این هر شخصی به میزان معرفت خویش از تالیفی می تواند بهره برد و به دیگران نیز انتقال دهد. بلی فرد ناقل باید کاملاً به محتوای تألیف رسیده باشد و در هنگام نقل، خصوصیات فردی مخاطب را نیز مدّ نظر قرار دهد . مثلاً در کتاب معاد شناسی مرحوم علامه فصل هایی وجود دارد که فهم آن برای عموم دشوار است . خوب افراد می توانند آنها را نخوانند و یا کتاب توحید علمی و عینی ایشان فقط برای فضلای محصل به تحصیلات فلسفی و عرفان نظری قابل فهم است و بر این قیاس.