پرسش و پاسخ های مربوط به شهادت

تعداد: 1
پرسش: شهادت اختیاری حضرت علی اصغر

کد: 2054گروه: اخلاق وعرفان
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم در متنی که در بارۀ احساس و عواطف امام (ع) آورده بودید نوشته بود که حضرت علی اصغر با اختیار خود شهادت را برگزید این امر چگونه ممکن است؟ شکرا جزیلا
هوالعلیم
روح طفل گر چه در این عالم ظهور خاصی دارد ولی در عالم ملکوت ظهور او فرق می کند و مشاعر او متفاوت است.