پرسش و پاسخ های مربوط به وقت نماز عشاء

تعداد: 1
پرسش: وقت نماز عشاء

کد: 1861گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
وقت خواندن نماز عشاء تاکی میباشد؟

هو العالم

تا نصف شب شرعی و آن بر حسب فصول متفاوت است. تقریبا بین 20/11 تا 12.