پرسش و پاسخ های مربوط به صله رحم

تعداد: 1
پرسش: کیفیت رفتار با اقوام و اشنایان

کد: 1978گروه: اجتماعی
سلام
چطور باید با افرادی که مثلا غیبت میکنند یا تهمت میزنند برخورد نمود حتی تذکر می دهیم باز هم می بینیم رعایت نمی کنند ایا باید قطع رابطه نمود باتوجه به اینکه در نفس انسان چنین گناهانی تاثیر زیادی دارند مخصوصا در خانواده و قوم و خویشها
ثانیا با دوستان واقعا چه باید کرد درصورتی که ملتزم نباشند مثلا به عنوان صله رحم به دیدار خواهرم می روم ولی وقتی رعایت محرمات را نمی کند با توجه به تذکرات چه باید کرد.
لطفا حدود و ثغور چگونگی ارتباط با خویشان وغیر خویشان در صورت عدم رعایت محرمات را (با توجه به اینکه تذکرات داده شده)بیان کنید

هو العلیم


1ـ باید با سخنان ملایم و متین با آنان بر خورد نمود.
2ـ مانند پاسخ اول.