پرسش و پاسخ های مربوط به ثواب و پاداش

تعداد: 2
پرسش: انجام نماز قضاء میت

کد: 1916گروه: احکام
با سلام
می خواستم بپرسم اگر قضای نمازهای مرده ای را که در زندگی اش نماز نمی خوانده است را بخوانیم آیا ثوابش به وی خواهد رسید؟

هوالعلیم.

البته که بی اثر نخواهد بود.

پرسش: ثواب نماز وحشت

کد: 1756گروه: احکام
سلام. آیا می توان ثواب نماز وحشت را به همه رفتگان آن شب هدیه کرد؟ آیا می توان ثوابش را به غیر مسلمان ها هم هدیه کرد؟

هوالعلیم

به همه رفتگان و زندگان می توانید هدیه کنید.