پرسش و پاسخ های مربوط به آیه قرآن

تعداد: 1
پرسش: قراردادن مهر بر روی ایات قران در جانماز

کد: 1802گروه: احکام
قراردادن مهر نماز بر روی آیات قران در جانماز چه حکمی دارد؟

هو العلیم

اشکال ندارد.