پرسش و پاسخ های مربوط به حج تمتع

تعداد: 1
پرسش: قربانی کفاره حج

کد: 1164گروه: احکام
با سلام و تحیت لطفا بفرمایید، گوسفند کفّاره حج را می توان به همه اقربا توزیع کرد یا مصرف خاص دارد؟
هوالعلیم
باید به فقراء داد.