گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1127
تاریخ ثبت 1439/02/15
کراهت شرکت زنان د رتشییع میت

بسم اللَه الرحمن الرحیم.سلام علیکم.بعد از اینکه مرده را تشییع کردند،زمانیکه درکنار قبر رسیدند و میخواهند مرده را داخل قبر بگذارند(که در کنار قبر معمولا تلقیناتی میخوانند وبعد او را در قبر میگذارند)حضور زن در آن هنگام چگونه است؟آیا در ادامه تشییع حساب میشود وبرای زن مکروه است؟باتشکر..
هوالعلیم
مکروه است.