گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1218
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس

1 خواهرم دبیر می باشد و شوهرش اجازه استفاده از حقوقش یا پس انداز آن ها را به او نمی دهد. اما خواهرم مخفیانه چند سکه پس انداز کرده آیا در صورت گذشت یک سال از خرید آن ها به این سکه ها خمس تعلق می گیرد؟ 2 آیا با تمام غسل های واجب و مستحبی می توان نمازهای واجب را بدون وضو به جا آورد؟
هوالعلیم
1 بلی
2 به غیر از غسل حیض و نفاس و استحاضه و مسّ میت می توان عبادات را بجای آورد.