گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1452
تاریخ ثبت 1439/02/15
کاشت ناخن

آیا کاشت ناخن باعث باطل شدن وضو و غسل میشود؟
هوالعلیم
خیر