گروه پرسش احکام
کدرهگیری 826
تاریخ ثبت 1439/02/15
مرجع تقلید

بسم اللَه الرحمن الرحيم
به نظر حضرتعالي كداميك از صاحبان رساله صلاحيت مرجعيت و تقليد را در حال حاضر دارند ؟
به نظر شما طلاب در منبرهاي تبليغي از رساله كداميك از علما براي عموم مردم نقل مسايل بنمايند كه مطابق واقع يا اقرب به آن باشد؟
گاهي مسايلي پيش مي آيد كه بايد سريع به آن عمل نمود. در اينگونه مسايل مقلدين حضرتعالي كه دسترسي فوري به شما ورفقا ندارند چگونه عمل كنند؟
هوالعلیم
1 بنده اطلاعی ندارم ودر این امور اظهار نظر نمی کنم.
2 بهتر است از متن روایات مسائل شرعی بیان شود نه از رساله های خاص .
3 تابه حال مشکلی پیش نیامده است.